więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bisztynku w okręgach wyborczych nr 4, zarządzone na dzień 2 kwietnia 2023 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 3 kwietnia 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2023 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Bisztynku sporządzony dnia 2 kwietnia 2023 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Bisztynku.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA w okręgu wyborczym nr 4 do Rady Miejskiej w Bisztynku sporządzony dnia 2 kwietnia 2023 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Bisztynku.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 2/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Bisztynku

Zarządzenie nr 579 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 2 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Bisztynku w okręgu wyborczym nr 4, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 6 lutego 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA KWW WSPÓLNA SPRAWA

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 8 lutego 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Bisztynek za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Bisztynku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 3 marca 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Bisztynku więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

POSTANOWIENIE NR 10/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku

POSTANOWIENIE NR 11/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku zarządzonych na dzień 2 lutego 2023 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imię kandydata na radnego Zgłoszony przez Okręg wyborczy
WADOWSKI Bogdan KWW WSPÓLNA SPRAWA  4

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku z dnia 28 lutego 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku z dnia 28 lutego marca 2023 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 20 marca 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 28 marca 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Bisztynka do dnia 24 marca 2023 r.
 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 3 lipca 2023 r.). 

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 26 lipca  2023 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bisztynku przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2023 r.

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marzena Matczuk

 • Data utworzenia

  30-01-2023 12:37

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:38

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:38

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:38

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:46

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:52

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:57

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 12:59

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:00

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:03

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:06

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:09

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:12

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:16

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:24

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:28

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:29

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:30

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:30

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  30-01-2023 13:31

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  06-02-2023 10:38

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  06-02-2023 10:38

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  06-02-2023 14:56

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  08-02-2023 8:37

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  16-02-2023 13:09

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  17-02-2023 9:49

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  01-03-2023 12:58

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  03-04-2023 9:44

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  03-04-2023 13:09

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-04-2023 9:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-06-2023 10:19

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  27-07-2023 11:58

  Wprowadził:

  Mariusz Fil