więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ornecie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 29 listopada 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Orncie przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Ornecie sporządzony dnia 27 listopada 2022 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ornecie.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7, UTWORZONYM DLA WYBORU RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO sporządzony w dniu 27 listopada 2022 r. przez Obwodową Komisję Wyborczą w Ornecie Nr 3.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.441.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Ornecie Bogdana Kowieszko.

Zarządzenie nr 301 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 27 listopada 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Ornecie w okręgu wyborczym nr 7 zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 3 października 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN KOWIESZKO KWW BOGDAN KOWIESZKO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONA DOMBEK RYBCZYŃSKA KWW IWONA DOMBEK RYBCZYŃSKA

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 4 października 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art.178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Ornecie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Orneta za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Ornecie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28 października 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Ornecie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 14 października 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 5623.1.9.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ornecie

POSTANOWIENIE NR 5632.1.5.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ornecie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5750.1.5.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Orneta

POSTANOWIENIE NR 5751.1.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE Nr 5623.1.10.2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE Nr 5750.1.6.2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczej  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.
 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imię kandydata na radnego Zgłoszony przez Okręg wyborczy
DOMBEK - RYBCZYŃSKA Iwona Barbara KWW IWONA DOMBEK RYBCZYŃSKA 7
KOWIESZKO Bogdan KWW BOGDAN KOWIESZKO 7

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ornecie z dnia 14 listopada 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.
 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 listopada 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 22 listopada 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Ornety do dnia 18 listopada 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 lutego 2023 r.)

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych Komitetów Wyborczych  uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2022 r.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  14-09-2022 13:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-10-2022 9:18

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  14-10-2022 7:46

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  18-10-2022 11:13

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  18-10-2022 11:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  18-10-2022 12:45

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  18-10-2022 12:46

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  02-11-2022 11:11

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  02-11-2022 15:00

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  02-11-2022 15:16

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-11-2022 10:24

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-11-2022 8:42

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-11-2022 10:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-11-2022 10:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-11-2022 11:22

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  05-12-2022 9:36

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-12-2022 10:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-12-2022 10:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-12-2022 10:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-12-2022 10:49

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-12-2022 10:49

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-01-2023 10:22

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-02-2023 9:01

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-02-2023 9:07

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  27-02-2023 9:00

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij